12-03-2019, 15:24

Положение № 112 о проведении краевой Спартакиады молодежи допризывного возраста

Загрузить файл: polozhenie-112.pdf (Открыть онлайн)

Загрузить файл: zayavka-na-prohozhdenie-testirovaniya-vfsk-gto.docx (Открыть онлайн)

Загрузить файл: prilozheniya-1-5-k-polozheniyu-doprizyvnik-2019.doc (Открыть онлайн)

Загрузить файл: programma-kraevoy-spartakiady-molodezhi-doprizyvnogo-vozrasta.doc (Открыть онлайн)  

  Загрузить файл: protokol-po-dopusku.xls (Открыть онлайн)